NB! Konto number ja ettevõtte nimi on muutunud!

Privaatsuspoliitika

„TERESA OÜ“ (või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas TERESA OÜ kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

1.1. Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub TERESA OÜ ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsuandmed ja -aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus, veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.

1.2. Konto
Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). TERESA OÜ töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.

1.3. Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb TERESA OÜ teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. TERESA OÜ töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

1.4. Loosimised
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb TERESA OÜ teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriinile. TERESA OÜ töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

1.5. Terviseandmed
Kui tellite mõningaid tooteid, võib TERESA OÜ koguda ja töödelda informatsiooni ka teie terviseseisundi kohta tootetellimuses viidatud viisil. Terviseandmed on tundlikud andmed GDPR-i tähenduses ning TERESA OÜ võtab kõik vajalikud meetmed, et kaitsta selliseid tundlikke andmeid seaduse nõuete kohaselt. Teie nõusoleku alusel kogub ja töötleb TERESA OÜ teie terviseandmeid ainult eesmärgiga täita lepingulist suhet ning tootetellimust, osutada klienditoe teenuseid, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust.

2. Kolmandad isikud

2.1. Edastamine teenuse osutajatele
TERESA OÜ võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad TERESA OÜ andmete töötlejana, et osutada TERESA OÜ’le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuseosutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.
Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

2.2. Teised vastuvõtjad
TERESA OÜ võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.

3. Töötlemise õiguslikud alused

3.1. Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
3.1.1. olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
3.1.2. töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
3.1.3. töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
3.1.4. töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
3.1.5. töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
3.1.6. töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
3.1.7. muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

3.2. Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
3.2.1. olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
3.2.2. töötlemine on vajalik TERESA OÜ või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades;
3.2.3. töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
3.2.4. töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames.
Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega. Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:
4.1. taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,
4.2. taotleda oma isikuandmete parandamist,
4.3. taotleda oma isikuandmete kustutamist,
4.4. taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut,
4.5. taotleda andmete kaasaskantavust,
4.6. avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning
4.7. avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele). Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.
Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad

Antud veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat informatsiooni leiate meie küpsisepoliitikast (https://www.kuivaks.ee/kupsised/).

6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui olete lubanud TERESA OÜ’l saata teile turundusmaterjale.

Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

7. Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:
TERESA OÜ, Hariduse 6, 10119 Tallinn, inkotuba@inkotuba.ee, tel 671 1504.